Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: de partij die de opdracht verstrekt.
  b. Partijen: Pluimveeservice Smeding Vof (hierna: PS) en de opdrachtgever.
  c. Overeenkomst: De tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van PS uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 3: Opdracht.

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door PS is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan PS slechts worden vertegenwoordigd door de vennoten.
 2. PS bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt zoveel mogelijk rekening met de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
 3. Indien en voor zover voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft PS het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever te laten verrichten door derden.

Artikel 4: Overmacht.

 1. PS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, staking of uitsluiting, calamiteiten, natuurrampen, omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 3. Zodra zich bij PS een overmachttoestand voordoet zal hij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 4. PS kan gedurende de periode dat de overmacht voorduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5: Betaling.

 1. De facturen van PS zijn mede gebaseerd op de door opdrachtgever en PS getekende werk bon. Betaling van de facturen van PS dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
 2. Alleen betaling door overmaking op een ten name van PS gestelde bank- of girorekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 4. PS is alsdan gerechtigd de opdrachtgever vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 1 %, in rekening te brengen. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever aan PS verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De betalingen strekken in de eerste plaats ter mindering op de buitengerechtelijke en de gerechtelijke kosten, vervolgens ter mindering op de rente en eerst daarna ter mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkens in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid.

 1. Indien PS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Indien PS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PS beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order.
 3. De aansprakelijkheid van PS is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Op verzoek van de opdrachtgever zal PS inzage verschaffen in de geldende polis met voorwaarden.
 4. PS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PS aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. PS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PS of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7: Reclames.

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/ of de facturen dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan PS kenbaar worden gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid van dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft PS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

Alle betrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlandse recht.

 

Dronrijp, 1 oktober 2013

 • Pluimveeservice Smeding

 • De Alde Mar 4
 • 9035 VP Dronrijp
Top <h4>pluimveeservicesmeding.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/home">Home</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/onze-kracht">Onze kracht</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/onze-diensten">Onze diensten</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/dierenwelzijn">Dierenwelzijn</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/certificaten">Certificaten</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/vacatures">Vacatures</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/algvw">Algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.pluimveeservicesmeding.nl/contact">Contact</a></li> </ul>